V/v Thành lập kho ngoại quan xăng dầu (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 13/10/2014

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1341/GSQL-GQ3

V/v Thành lập kho ngoại quan xăng dầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

(Đ/c: Số 140, quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 418/TMDK ngày 15/09/2014 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; khoản 2 Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 64, Điều 65 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp không đủ điều kiện thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại Tổng kho xăng dầu xã Phước Khánh, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 

Nguyễn Nhất Kha

 

V/v Thành lập kho ngoại quan xăng dầu (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
Số hiệu 1341/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 09/10/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thành lập kho ngoại quan xăng dầu (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
V/v Thành lập kho ngoại quan xăng dầu (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)