V/v Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế (Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 31/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 542/TXNK-CST

V/v Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

(Xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 34/2016/BPNM ngày 23/03/2016 của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế khi thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khấu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, điểm c.3 khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đầu tư miễn thuế của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc khi thực hiện thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng phải thực hiện kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hương dẫn tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế (Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)
Số hiệu 542/TXNK-CST Ngày văn bản 30/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế (Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)
V/v Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế (Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)