V/v Thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 13/04/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 4742/BTC-TCHQ

V/v Thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam

(Đ/c: Lô B-1, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Trả lời công văn KVC/LGT-20170217 ngày 22/02/2017 của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan khi sáp nhập Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam (là DNCX bị sáp nhập) vào Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (là DNCX nhận sáp nhập), Bộ Tài chính có ý kiên như sau:

1. Về thực hiện báo cáo quyết toán

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp; Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 2, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về báo cáo quyết toán thì Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện sáp nhập và nộp cho cơ quan hải quan chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày sáp nhập.

2. Về việc chuyển giao nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp bị sáp nhập và doanh nghiệp nhận sáp nhập

Do Công ty TNHH Kyocera Việt Nam và Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam là hai DNCX nên căn cứ theo quy định tại Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được lựa chọn làm thủ tục hải quan hoặc không làm thủ tục hải quan. Sau khi sáp nhập, pháp nhân mới (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam) có trách nhiệm tiếp tục đưa lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn, máy móc, thiết bị chuyển giao vào sử dụng đúng mục đích nhập khẩu ban đầu và thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định.

3. Về thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian chờ giấy phép kinh doanh mới

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam chấm dứt tồn tại; Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam. Như vậy, trong khi chờ giấy phép kinh doanh mới thì chỉ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá theo giấy phép của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty TNHH Kyocera Việt Nam biết, thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam)
Số hiệu 4742/BTC-TCHQ Ngày văn bản 11/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam)
V/v Thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam)