V/v Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 03/11/2014

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1455/GSQL-GQ1

V/v Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM

(Đ/c đường D5, KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 002/CV-CEM AS của Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM được thực hiện đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan KCN Chơn Thành thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước (nơi Công ty đã xây dựng nhà máy và có cơ sở sản xuất). Thủ tục kiểm tra, thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Đức Nga

 

V/v Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM)
Số hiệu 1455/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 03/11/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM)
V/v Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM)