V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK (Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 05/10/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5318/TCHQ-TXNK

V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam

(KCN Phúc Điền - Cẩm Phúc - Cẩm Giàng - Hải Dương)

      Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 019/2012/ACC-BIVN ngày 17/09/2012 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam đề nghị miễn thuế hoặc hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì: " Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường"

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 152/2011/TT-BTC thì không có quy định hoàn thuế BVMT đối với trường hợp nhập túi ni lông để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Căn cứ Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường thì: " Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miện túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại khoản này (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng hói.

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam nếu nhập khẩu túi ni lông kể từ ngày 15/11/2012 (ngày Nghị định 69/2012/NĐ-CP có hiệu lực) là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP dùng để đóng gói hàng xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịi thuế BVMT.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam biết và thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK (Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam)
Số hiệu 5318/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 03/10/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK (Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam)
V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK (Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam)