V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 06/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 58/TXNK-CST

V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam

(Thông Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn ngày 12/12/2016 của Công ty TNHH Dong Yang E&p Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cử Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cử Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật thuế gỉá trị gia tăng, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Dong Yang E&p Việt Nam được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)
Số hiệu 58/TXNK-CST Ngày văn bản 05/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)
V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)