V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Ông Sawetkamon Pornthep)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 17/08/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 11271/BTC-TCHQ

V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Ông Sawetkamon Pornthep

Bộ Tài chính nhận được đơn của ông Sawetkamon Pomthep (Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Lợi) về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chất xử lý môi trường nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các mặt hàng hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản" hay “chất xử lý ao hồ” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 "Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi cây trồng".

Theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC, thì: "Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản náy".

Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 và quy định tại Luật Thuế GTGT hợp nhất số 05/VNHN-VPQH ngày 11/7/2013 thì: các mặt hàng "hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản" hay "chất xử lý nước ao hồ" nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy đinh tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngay 26/6/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 "thuốc côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc khử trùng và các loại tương tự" trên cơ sở Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác.

Theo ý kiến của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tại công văn số 1362/TCTS-NTTS ngày 23/6/2016, thì: "Các sản phẩm: ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN - CLEAR, MKC là các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi được phép nhập khẩu, kinh doanh theo quy định. Theo công dụng đã cấp cho các sản phẩm trên khi lưu hành, các sản phẩm này chỉ được phép nhập khẩu và sử dụng để xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản".

Do đó, các mặt hàng ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN - CLEAR, MKC nhập khẩu thuộc nhóm 3808 nhưng không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và không phải các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính: "Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Lụật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này".

Như vậy, chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng "hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản" hay "chất xử lý ao hồ" là thống nhất từ trước đến nay.

Căn cứ các nội dung nêu trên, các mặt hàng "chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải nhập khẩu" thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh nên thuộc đổi tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để ông Sawetkamon Pomthep biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Ông Sawetkamon Pornthep)
Số hiệu 11271/BTC-TCHQ Ngày văn bản 15/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Ông Sawetkamon Pornthep)
V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Ông Sawetkamon Pornthep)