V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 22/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 472/TXNK-CST

V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam

(Số 16, Phố Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01.16/VG-TCHQ ngày 10/03/2016 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Virgo đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 15/09/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 12848/BTC-CST hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai nhập khẩu để cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ hải quan hướng dẫn công ty thực hiện.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc khác về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST nêu trên, đề nghị công ty gửi vướng mắc đến Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam)
Số hiệu 472/TXNK-CST Ngày văn bản 18/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam)
V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật HT Việt Nam)