V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 28/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 2492/BTC-TCHQ

V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Công ty TNHH Việt Thắng Lợi

(1518 Seaview1, Phường 10, TP. Vũng Tàu)

Bộ Tài chính nhận được công vặn số 05-CV 2016 ngày 4/10/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng chất xử lý môi trường nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11271/BTC-TCHQ ngày 15/8/2016: mặt hàng "chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải nhập khẩu" thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa đăng ký trước ngày 1/1/2014, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra thực tế đối với trường hợp Công ty TNHH Việt Thắng Lợi, khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn GTGT bán ra là 5% thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa đăng ký từ 1/1/2014, căn cứ quy đinh tại khoản 5b Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trường hợp Công ty TNHH Việt Thắng Lợi khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và Công ty không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết và liên hệ với cơ quan hải quan, cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước
Số hiệu 2492/BTC-TCHQ Ngày văn bản 27/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước
V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước