V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Công ty TNHH Việt Thắng Lợi)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h50 ngày 30/09/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 9365/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Công ty TNHH Việt Thắng Lợi;

(Số 1518 Chung cư Vũng Tàu Seaview 1, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 29/2016 ngày 29/8/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/8/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 11271/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với mặt hàng chất lý môi trường nước. Đề nghị Công ty TNHH Việt Thắng Lợi nghiên cứu nội dung công văn số 11271/BTC-TCHQ nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Công ty TNHH Việt Thắng Lợi)
Số hiệu 9365/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Công ty TNHH Việt Thắng Lợi)
V/v Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước (Công ty TNHH Việt Thắng Lợi)