V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp (Công ty TNHH Hoàng Long Cargo)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h50 ngày 21/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 666/TXNK-CST

V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Long Cargo

(800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/HL ngày 30/03/2016 của Công ty TNHH Hoàng Long Cargo đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá tri gia tăng, thì: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này." thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đề nghị Công ty xác định tính chất của mặt hàng Công ty dự kiến nhập khẩu với nội dung hướng dẫn tại quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai nhập khẩu để cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ hải quan hướng đẫn công ty thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Hoàng Long Cargo được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp (Công ty TNHH Hoàng Long Cargo)
Số hiệu 666/TXNK-CST Ngày văn bản 15/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp (Công ty TNHH Hoàng Long Cargo)
V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng rong biển sơ chế sấy khô và nước bắp (Công ty TNHH Hoàng Long Cargo)