V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường ( Công ty TNHH Region Industries)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 17/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4829/TCHQ-TXNK

V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Region Industries

(xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận đựơc công văn số 120827/CVGR-2012 ngày 27/08/2012 của Công ty TNHH Region Industries về việc tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường:

- Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường thì dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

- Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính thì hàng hoá nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên, nếu hàng hóa nhập khẩu của Công ty thuộc các quy định nêu trên thì Công ty phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

2. Về hoàn thuế bảo vệ môi trường: Trường hợp Công ty không thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 152/2010/TT-BTC

3. Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC và Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/07/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Region Industries biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường ( Công ty TNHH Region Industries)
Số hiệu 4829/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường ( Công ty TNHH Region Industries)
V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường ( Công ty TNHH Region Industries)