V/v Trị giá hải quan (Công ty CP thương mại Kylin-GX668)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 17/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 1615/TXNK-TGHQ

V/v Trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP thương mại Kylin-GX668

(Địa chỉ: Số 68 Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 22/CV-2017 ngày 21/3/2017 của Công ty CP thương mại Kylin-GX668 kiến nghị về trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi hiệu Haima, Zotye, Baic, Luxgen xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định giá tính thuế nhập khẩu theo các nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra việc kê khai giá tính thuế nhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định lại giá tính thuế nhập khẩu theo đúng quy định của Pháp luật.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP thương mại Kylin-GX668 được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

V/v Trị giá hải quan (Công ty CP thương mại Kylin-GX668)
Số hiệu 1615/TXNK-TGHQ Ngày văn bản 16/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Trị giá hải quan (Công ty CP thương mại Kylin-GX668)
V/v Trị giá hải quan (Công ty CP thương mại Kylin-GX668)