V/v Trị giá hải quan (Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 19/07/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6737/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng

(Địa chỉ: Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2006/2016 ngày 20/6/2016 của Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng về việc tham vấn và xác định trị giá hải quan đôi với mặt hàng thịt nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra, xác định trị giá theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp công ty không đồng ý với mức giá xác định của cơ quan hải quan thì công ty có quyền khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng được biết ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Trị giá hải quan (Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng)
Số hiệu 6737/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Trị giá hải quan (Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng)
V/v Trị giá hải quan (Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng)