V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK (Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h20 ngày 22/05/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4589/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng

(Đ/c: 221 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/15/CV-VD ngày 11/5/2015 của Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng kiến nghị về việc tham vấn, xem xét lại mức giá tham chiếu đối với mặt hàng Màng nhựa polymer etylen (PE) tự dính, có in hình in chữ quy định tại Quyết định số 3957/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàỉ chính. Theo đó: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

- Căn cứ điếm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan thông báo nghi vấn qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản chụp):

+ Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đề nghị tham vấn (nêu rõ thời gian tham vấn), cơ quan hải quan giải phóng hàng hóa theo quy định tại Điều 33 Thông tư này và tổ chức tham vấn theo quy đinh;

+ Quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải quan không nộp bổ sung hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu hoặc không đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo, chuyển các nghi vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng được biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK (Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng)
Số hiệu 4589/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/05/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK (Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng)
V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK (Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng)