V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty TNHH TM Hoàng Lan)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 10/01/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 226/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM Hoàng Lan

(Địa chỉ: Lô K5 - Khu Công nghiệp Đông Phố Mới - TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 137/CV-HL ngày 07/11/2013 của Công ty TNHH TM Hoàng Lan về việc vướng mắc trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty nêu, ngày 31/10/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6469/TCHQ-TXNK trả lời. Theo đó, trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ có liên quan, đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện.

Trường hợp Công ty cần tìm hiểu các nội dung chi tiết, cụ thể thì đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Hoàng Lan được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty TNHH TM Hoàng Lan)
Số hiệu 226/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/01/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty TNHH TM Hoàng Lan)
V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty TNHH TM Hoàng Lan)