V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty Cổ phần ViệtDutch quốc tế)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h50 ngày 21/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 669/TXNK-CST

V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần ViệtDutch quốc tế

(Số 69, đường Tựu Liệt, Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 95/2016/CV/XNK/VD ngày 29/3/2016 của Công ty cổ phần ViệtDuch quốc tế về việc hướng dẫn chính sách ưu đãi về thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đối tượng không chịu thuế, các trường hợp miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại: Điều 3, Điều 16, Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sổ 45/2005/QH11 ngày 14/6/2015; Điều 2, Điều 12, Điều 13 Nghị định87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 103, Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại: Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Điều 1 Luật sửa đối, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Điều 3 Nghị định209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luặt sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Đề nghị Công ty cổ phần ViệtDuch nghiên cứu quy định tại các văn bản nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần ViệtDuch quốc tế được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty Cổ phần ViệtDutch quốc tế)
Số hiệu 669/TXNK-CST Ngày văn bản 15/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty Cổ phần ViệtDutch quốc tế)
V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty Cổ phần ViệtDutch quốc tế)