V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 15/11/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10711/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh

(Số 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32 CVLH ngày 22/10/2016 của Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh đề nghị hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã chuyển vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số 32 CVLH của Công ty đến Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để hướng dẫn xử lý.

2) Về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì: "Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn".

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì: "Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn"

Công ty được làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại các địa điểm quy định tại Điều 22 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 nhưng việc xuất khẩu hàng hóa nếu không thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định tại Điều 7 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và tại chương II Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ thì không được hoàn thuế GTGT theo các quy định dẫn trên.

Đề nghị Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh)
Số hiệu 10711/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh)
V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh)