V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 20/07/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6431/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 Kính gửi: Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

(Lô I2, đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09-0615/TCHQ ngày 29/6/2015 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) về vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán đối với sản phẩm xuất khẩu có trị giá bao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không thanh toán) và trị giá tăng thêm tại Việt Nam (thanh toán bằng hình thức TTR), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.38 "Phương thức thanh toán mục 2 Phụ lục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì IPV khai báo phương thức thanh toán là "KC" trên hệ thống VNACCS, đồng thời khai phương thức thanh toán thực tế vào ô "Phần ghi chú".

Tại ô "Phần ghi chú" - hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.57 mục 2 Phụ lục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC, IPV ghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩm nhận chuyển giao có phương thức thanh toán là "KHONGTT", giá trị tăng thêm tại Việt Nam có phương thức thanh toán là "TTR".

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện khai báo theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Intel Products Vỉệt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)
Số hiệu 6431/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 15/07/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)
V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)