V/v Vướng mắc thủ tục hải quan (Công ty TNHH thực phẩm F&G VN)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 10/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 37/GSQL-GQ2

V/v Vướng mắc thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm F&G VN

(P204, Tòa nhà thông tấn, P Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2712/16/CVFG ngày 27/12/2016 của Công ty TNHH thực phẩm F&G VN về việc vướng mắc thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lập bảo cáo quyết toán:

Căn cứ Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; Căn cứ Điều 60 và mẫu số 15/BCQT-NVL/GSSQL của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về báo cáo quyết toán thì đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, để lập báo cáo quyết toán Công ty căn cứ vào số liệu ghi trên sổ sách, kế toán. Cụ thể, Công ty có thể tham khao hướng dẫn tại điểm 2.2 công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Iiải quan.

2. Về việc uỷ thác xuất khẩu:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định về uỷ thác tại Luật Thương mại 2005; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chỉnh phủ; về thủ tục hải quan thì căn cứ quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, mã loại hình sử dụng theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan là mã E62-Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu. Lưu ý đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu khi khai tờ khai xuất khẩu hàng hóa, phải thực hiện khai báo chỉ tiêu mã người ủy thác xuất khẩu, tên người ủy thác xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 2.16, 2.17 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Vướng mắc thủ tục hải quan (Công ty TNHH thực phẩm F&G VN)
Số hiệu 37/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 10/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc thủ tục hải quan (Công ty TNHH thực phẩm F&G VN)
V/v Vướng mắc thủ tục hải quan (Công ty TNHH thực phẩm F&G VN)