V/v Vướng mắc thủ tục hải quan và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu của dự án ODA (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h45 ngày 21/04/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3238/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc thủ tục hải quan và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu của dự án ODA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải

(Đ/c số 184 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Trả lời công văn số 1817/BQL-TCKT ngày 07/12/2015 của Ban Quản lý dự án 85 về việc nêu tại trích yếu; trên cơ sở ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế tại văn bản số 1265/TCT-CS ngày 03/3/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chủ đầu tư dự án ODA đứng tên trên tờ khai nhập khẩu:

Trường hợp Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án ODA) nếu có họp đồng ủy thác nhập khẩu ký với nhà thầu thì Ban Quản lý dự án 85 đứng tên nhà nhập khẩu trên tờ khai hải quan nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ thuế (nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là phù hợp với quy định về người khai hải quan tại Điều 5 Nghị định số 154/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT:

Căn cứ các quy định tại điểm 2 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tiết b, tiết c điểm 1.2, tiết a điểm 1.3 Mục III Phần B và điểm 1 Phần c Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, thì trường hợp Ban Quản lý dự án 85 là chủ dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép — Thị Vải và dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu; theo hợp đồng ủy thác đã ký với nhà thầu thi Ban Quản lý dự án 85 đứng tên nhà nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ dự án; Ban Quản lý dự án 85 đã khai, nộp thuế GTGT của vật tư, thiết bị ở khâu nhập khẩu, đồng thời cũng đã thanh toán thuế GTGT trên hóa đơn các nhà thầu xuất cho Ban Quản lý dự án 85 theo từng đợt nghiệm thu thanh toán (bao gồm giá trị vật tư, thiết bị nhập khẩu) thì Ban Quản lý dự án 85 được khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định đối với số thuế GTGT vật tư, thiết bị đã nộp tại khâu nhập khẩu và số thuế GTGT trên hóa đơn GTGT đã trả cho nhà thầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý dự án 85 biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

V/v Vướng mắc thủ tục hải quan và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu của dự án ODA (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải)
Số hiệu 3238/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 19/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc thủ tục hải quan và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu của dự án ODA (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải)
V/v Vướng mắc thủ tục hải quan và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu của dự án ODA (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải)