V/v Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 09/02/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 478/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:    

Tổng công ty Đức Giang công ty cổ phần

(Số 59 phố Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội) 

Trả lời công văn số 55/CV-TCTDG ngày 02/02/2012 của Tổng công ty Đức Giang công ty cổ phần về việc vướng mắc hướng dẫn Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/01/2012 Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn số 207/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện một số quy định tại Thông tư số 152/2011/TT-BTC; Ngày 30/01/2012 Bộ Tài chính ban hanh văn bản hướng dẫn số 1199/BTC-TCT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Các nội dung vướng mắc của Tổng công ty đã được hướng dẫn tại hai công văn nêu trên. Đề nghị Công ty Đức Giang công ty cổ phần nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các công văn dẫn trên và các quy định hiện hành để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Đức Giang công tu cổ phần được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông

V/v Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 478/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/02/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường
V/v Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường