V/v Vướng mắc về C/O (Công ty CP XNK Y tế Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h15 ngày 12/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 55/GSQL-GQ4

V/v Vướng mắc về C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP XNK Y tế Việt Nam

(533-535 Sư Vạn Hạnh, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18/VIME ngày 4/01/2017 và số 1345/VIME ngày 7/12/2016 của Công ty XNK Y Tế Việt Nam vướng mắc liên quan đến xuất xứ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến quy định về xuất xứ cho hàng hóa hưởng mức thuế suất MFN, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và Chi Cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất trả lời tại công văn số 8537/SB-ĐHHN và số 3177/HQHCM-GSQL.

2. Vướng mắc liên quan đến hướng dẫn về hình thức văn bản cam kết của doanh nghiệp về xuất xứ hàng hóa: Theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghi định số 19/2006/NĐ-CP, trong trường hợp không có Giấy chứng nhận xuất xứ thì người nhập khẩu phải có cám kết hàng hóa có xuất xứ từ những nước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung cam kết đó.

- Về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ quy định tại khoản 2, Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Công ty có thể tham khảo Thông tư số 28 đề cập trên để có hướng dẫn chi tiết.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để được thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V/v Vướng mắc về C/O (Công ty CP XNK Y tế Việt Nam)
Số hiệu 55/GSQL-GQ4 Ngày văn bản 11/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc về C/O (Công ty CP XNK Y tế Việt Nam)
V/v Vướng mắc về C/O (Công ty CP XNK Y tế Việt Nam)