V/v Vướng mắc về phân luồng tờ khai (Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 17/01/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 289/TCHQ-QLRR

V/v Vướng mắc về phân luồng tờ khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Mặt trời sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

Trả lời công văn của Quý Công ty về việc phân luồng tờ khai nhập khẩu hàng thép thanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của Quý Cồng ty được phân luồng theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Quang Thanh

 

 

 

V/v Vướng mắc về phân luồng tờ khai (Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam)
Số hiệu 289/TCHQ-QLRR Ngày văn bản 16/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc về phân luồng tờ khai (Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam)
V/v Vướng mắc về phân luồng tờ khai (Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam)