V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Nhiêu Lộc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 07/03/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

____

Số: 695/TXNK-TGHQ

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Nhiêu Lộc

(Số 90/4 đường số 4, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 001-2017/NL-CT STQ ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhiêu Lộc đề nghị hướng dẫn hồ sơ giải trình chứng từ XNK để đáp ứng nhu cầu kiểm tra sau thông quan cho hàng thịt đông lạnh nhập khẩu. Về vấn đễ này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá Hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan thì trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

Theo trình bày tại công văn số 001-2017/NL-CT STQ ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhiêu Lộc thì Công ty cung cấp các chứng từ, tài liệu để giải trình, chứng minh như: Tờ khai xuất khẩu, Hóa đơn được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, Hợp đồng được hợp pháp hóa lãnh sự gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam tại nước xuất khẩu, Hợp đồng được xác nhận bởi phòng công chứng của nước xuất khẩu, Giấy khai thuế (mẫu EUR1), hoặc C/O có thể hiện giá, hoặc Hóa đơn được ký bởi cơ quan ký xác nhận C/O.

Trên cơ sở hồ sơ thực tế, đối chiếu với quy định nêu trên, cơ quan hại quan sẽ xem xét giải trình, kiểm tra các chứng từ tài liệu do Công ty cung cấp. Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên và các giải trình, chứng từ, tài liệu cung cấp phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo của doanh nghiệp. Trường hợp các chứng từ tài liệu, giải trình không đúng, không chính xác, không phù hợp với quy định nêu trên thì cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo, thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Nhiêu Lộc biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Nhiêu Lộc)
Số hiệu 695/TXNK-TGHQ Ngày văn bản 07/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Nhiêu Lộc)
V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Nhiêu Lộc)