V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 09/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 711/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh

(Đ/c: Số 117/117 phố Thái Hà, Phường Tru Liệt, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126/CV-NK ngày 21/01/2017 của Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh về việc xem xét mức giá của mặt hàng kẹo hoa quả hiệu Kalfany. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngay 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngay 21/01/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện việc khai báo hải quan, xác định trị giá hải quan theo đúng quy định. Trường hợp không đồng ý với kết quả xác định trị giá của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật khiêu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh)
Số hiệu 711/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh)
V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Minh Anh)