V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa ( Công ty xi măng Chinfon)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 24/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1081/TCHQ-TXNK

V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty xi măng Chinfon

(Địa chỉ: Thôn Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn PUR161223-01 ngày 23/12/2016 của Công ty xi măng Chinfon (Công ty) về việc xác định mã HS mặt hàng Gạch chịu lửa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 Phần Khái quát Phân chương I Chương 69: "Các mặt hàng gạch chịu lửa thuộc nhóm 69.02 là các sản phẩm đã nung có đặc tính đặc biệt chịu được nhiệt độ cao phù hợp với các ngành công nghiệp thuỷ tinh, luyện kim, v.v (ví dụ ở mức 1.500°c hoặc cao hơn)"

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-5441:2004 về vật liệu chịu lửa - phân loại ban hành kèm theo Quyết định số 132/2005/QĐ-BKHCN ngày 02/2/2005; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7484:2005 về vật liệu chịu lửa "Gạch cao Alumin ban hành kèm theo Quyết định số 162/2006/QĐ-BKHCN ngày 09/2/2006; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6530-4:1999 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ chịu lửa, ban hành kèm theo Quyết định số 2921/QĐ- BKHCN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trường hợp mặt hàng Gạch chịu lửa KEMRESIS IS0420 có hàm lượng A1203 trên 50% (bằng 56%), nhiệt độ chịu lửa lớn hơn 1800 °C ((PCE) 37 small Orton Cone) thì thuộc nhóm 69.02, mã số 6902.20.00.

Để xác định chính xác thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, nhiệt độ chịu lửa của sản phẩm, làm cơ sở phân loại, khai báo mã số hàng hóa theo đúng tiêu chí tại Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu Việt Nam, Công ty có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty xi măng Chinfon được biết và liên hệ với Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

 

 

 © DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 24/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1081/TCHQ-TXNK

V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty xi măng Chinfon

(Địa chỉ: Thôn Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn PUR161223-01 ngày 23/12/2016 của Công ty xi măng Chinfon (Công ty) về việc xác định mã HS mặt hàng Gạch chịu lửa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 Phần Khái quát Phân chương I Chương 69: "Các mặt hàng gạch chịu lửa thuộc nhóm 69.02 là các sản phẩm đã nung có đặc tính đặc biệt chịu được nhiệt độ cao phù hợp với các ngành công nghiệp thuỷ tinh, luyện kim, v.v (ví dụ ở mức 1.500°c hoặc cao hơn)"

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-5441:2004 về vật liệu chịu lửa - phân loại ban hành kèm theo Quyết định số 132/2005/QĐ-BKHCN ngày 02/2/2005; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7484:2005 về vật liệu chịu lửa "Gạch cao Alumin ban hành kèm theo Quyết định số 162/2006/QĐ-BKHCN ngày 09/2/2006; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6530-4:1999 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ chịu lửa, ban hành kèm theo Quyết định số 2921/QĐ- BKHCN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trường hợp mặt hàng Gạch chịu lửa KEMRESIS IS0420 có hàm lượng A1203 trên 50% (bằng 56%), nhiệt độ chịu lửa lớn hơn 1800 °C ((PCE) 37 small Orton Cone) thì thuộc nhóm 69.02, mã số 6902.20.00.

Để xác định chính xác thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, nhiệt độ chịu lửa của sản phẩm, làm cơ sở phân loại, khai báo mã số hàng hóa theo đúng tiêu chí tại Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu Việt Nam, Công ty có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty xi măng Chinfon được biết và liên hệ với Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

 

 

 

V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa ( Công ty xi măng Chinfon)
Số hiệu 1081/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 23/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa ( Công ty xi măng Chinfon)
V/v Xác định mã HS mặt hàng gạch chịu lửa ( Công ty xi măng Chinfon)