V/v Xác định trị giá hải quan (Công ty TNHH MTV XNK Thực phẩn Hạ Long; HQ Hải Phòng; HQ TP HCM)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 21/03/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1819/TCHQ-TXNK

V/v Xác định trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH MTV XNK Thực phẩn Hạ Long;

(Số 718/18A Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06032017CV/TPHL ngày 06/3/2017 của Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long vướng mắc về trị giá Hải quan đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh mới qua sơ chế xuất xứ Mỹ, Brazil, Úc, Cadana, các nước thuộc Châu Âu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá Hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngay 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩụ rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế: đối với một số trường hợp cơ quan hải quan xác định, ấn định thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC; khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý kết quả tham vấn giá thì trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

Theo trình bày tại công văn số 06032017CV/TPHL ngày 06/3/2017 của Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long thì Công ty khẳng định giá khai báo là giá thực tế mua bán ghi trên hợp đồng. Công ty cung cấp các chứng từ, tài liệu để chứng minh như: hợp đồng mua bán, giá bán nội địa, địa chỉ email của các nhà sản xuất, xuất khẩu; chứng từ thanh toán qua Ngân hàng, chứng từ xác nhận của chính quyền nước sở tại, hợp pháp hóa lãnh sự và một số tờ khai của nước xuất khẩu...

Trên cơ sở hồ sơ thực tế, đối chiếu với quy định nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải trình, kiểm tra các chứng từ tài liệu do Công ty cung cấp. Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên và các giải trình, chứng từ, tài liệu cung cấp phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo của doanh nghiệp. Trường hợp các chứng tài tài liệu, giải trình không đúng, không chính xác, không phù hợp với quy định nêu trên thì cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo, thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

V/v Xác định trị giá hải quan (Công ty TNHH MTV XNK Thực phẩn Hạ Long; HQ Hải Phòng; HQ TP HCM)
Số hiệu 1819/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định trị giá hải quan (Công ty TNHH MTV XNK Thực phẩn Hạ Long; HQ Hải Phòng; HQ TP HCM)
V/v Xác định trị giá hải quan (Công ty TNHH MTV XNK Thực phẩn Hạ Long; HQ Hải Phòng; HQ TP HCM)