V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h10 ngày 06/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7476/TCHQ-TXNK

V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh

(Địa chỉ: Số 118, Đường Lê Công Thanh, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/CV-BM ngày 29/11/2013 của Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của lô hàng xuất khẩu để thực hiện khai báo, xác định giá tính thuế và nộp thuế đúng quy định.

Tổng cụ Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh)
Số hiệu 7476/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/12/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh)
V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh)