V/v Xác định trước trị giá hải quan (Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 20/04/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3434/TCHQ-TXNK

V/v Xác định trước trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas)

(Đ/c: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan số 01/2015/CV ngày 03/4/2015 của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) (Công ty) về việc đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước trị giá hải quan đối với một số mặt hàng rượu nhập khẩu, xuất xứ của Anh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần xác định trước trị giá hải quan là hàng hóa lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà người khai hải quan đang thực hiện hoặc là hàng hóa có tính chất đơn chiếc hoặc không có tính phổ biến hoặc không có hàng hóa giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

Sau khi xem xét nội dung kê khai của Công ty tại Đơn đề nghị xác định trước và đối chiếu với quy định nêu trên thì Tổng cục Hải quan nhận thấy hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá hải quan của mặt hàng rượu nhập khẩu của Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để được xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:

- Không phải là lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu;

- Không có sự thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà tổ chức, cá nhân đang thực hiện;

- Có tính phổ biến;

- Có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

Do vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước trị giá hải quan của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) theo đơn đề nghị nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Xác định trước trị giá hải quan (Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas))
Số hiệu 3434/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/04/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định trước trị giá hải quan (Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas))
V/v Xác định trước trị giá hải quan (Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas))