V/v Xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phân phối (Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 02/03/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 405/GSQL-GQ2

V/v Xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phân phối

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam

(Đ/c: 162B, Điện Biên Phủ, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn không số ngày 06/01/2017 của Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam về việc đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận mặt hàng mỡ tổng hợp Diana Forsythe 2100 được phép nhập khẩu và phân phối. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thương và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện.

2. Căn cứ Điều 12 Luật Hải quan 2014 thì Tổng cục Hải quan không có chức năng xác nhận cho hàng hóa được nhập khẩu để phân phối.

Do đó, việc nhập khẩu mặt hàng mỡ tổng hợp Diana Forsythe2100 nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phân phối (Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam)
Số hiệu 405/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 28/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phân phối (Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam)
V/v Xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phân phối (Công ty TNHH Heading Trading Việt Nam)