V/v Xử lý tiền chậm nộp (Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 10/05/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 6082/BTC-TCHQ

V/v Xử lý tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt

(Lô 49, Nguyễn Bá Học, TP. Đà Nẵng)

Căn cứ đề nghị của ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 2555/UBND-KTTH ngày 11/4/2016 về xử lý tiền chậm nộp thuế của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt còn nợ tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Điểm d khoản 4 Điều 42, khoản 8 Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 4 Điều 83 Luật ban hành vãn bản qui phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng kiểm tra, không tính tiền chậm nộp đối với các lô hàng thiết bị hệ thống điều hòa không khí, thông gió, nhập khẩu của công trình Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, do Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt nhập khẩu trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán vốn đầu tư để nộp thuế.

Thời gian không tính chậm nộp thuế kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt nhận được tiền do ngân sách nhà nước cấp để nộp thuế.

Để có cơ sở xử lý tiền chậm nộp, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt xuất trình với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai, văn bản, chứng từ của Kho bạc Nhà nước về số tiền được thanh toán từ ngân sách nhà nước để nộp thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

V/v Xử lý tiền chậm nộp (Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt)
Số hiệu 6082/BTC-TCHQ Ngày văn bản 06/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý tiền chậm nộp (Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt)
V/v Xử lý tiền chậm nộp (Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt)