Vướng mắc C/O (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 06/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2606/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN

(Đ/c: Số 11 phố Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 89/EVNCTI-VTTB của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN nêu vướng mắc về c/o mẫu D, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban Quản lý căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN biết./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Cục HQ tỉnh Đồng nai;

- Lưu: VT, GSQL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

Vướng mắc C/O (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN)
Số hiệu 2606/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN)
Vướng mắc C/O (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN)