Vướng mắc C/O (Công ty Scheneider Electric Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 11/09/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5928/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Công ty Scheneider Electric Việt Nam

(364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1407/2017 ngày 17/7/2017 của Công ty Schneider vướng mắc liên quan đến nộp C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cồ ý kiến như sau:

Mục 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 đã hướng dẫn về nộp C/O khi người khai hải quan không có bản chính C/O để nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan như sau:

"Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan..."

Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 38/2015/TT-BTC về thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan quy định: đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy.

Theo đó, doanh nghiệp phải khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống (tờ khai AMA) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan mới được xem xét chấp nhận C/O để cho hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Vướng mắc C/O (Công ty Scheneider Electric Việt Nam)
Số hiệu 5928/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 08/09/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O (Công ty Scheneider Electric Việt Nam)
Vướng mắc C/O (Công ty Scheneider Electric Việt Nam)