Vướng mắc C/O mẫu AI (Công ty cổ phần Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 01/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3483/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O mẫu AI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang

(Đ/c 77 đường số 5, KDC Lake City, Quận 2, Phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời Đơn kiến nghị của Công ty về gia hạn nộp bồ sung C/O mẫu AI do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm và hình thức nộp C/O đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch Covid-19, trong đó quy định việc chấp nhận C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử và gia hạn thời gian nộp bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ ;

- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;

- Phòng TM và CN Việt Nam;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Vướng mắc C/O mẫu AI (Công ty cổ phần Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang)
Số hiệu 3483/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 29/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O mẫu AI (Công ty cổ phần Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang)
Vướng mắc C/O mẫu AI (Công ty cổ phần Thương mại - Phát triển dự án Mai Trang)