Vướng mắc đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến (Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 03/07/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4362/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương

(Số 8c, ngõ 47, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 201906/CV-NKĐB của Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương (Công ty) vướng mắc vướng mắc liên quan đến đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 quy định về Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 14/2015/TT-BTC, đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mắc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Vướng mắc đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến (Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương)
Số hiệu 4362/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến (Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương)
Vướng mắc đồng bộ cho hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến (Công ty TNHH Thiết bị hàng hải và động cơ Đông Dương)