Vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk ( Công ty CP đầu tư phát triển Quốc tế MixMilk)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 07/06/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3727/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP đầu tư phát triển Quốc tế MixMilk

(391 Nguyễn Xiển, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2019 ngày 19/3/2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Quốc tế MixMilk (Công ty) đề nghị giải đáp vướng mắc khi xuất khấu mặt hàng Golden Milk và MixMilk. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khấu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn họp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì:

1. Về mã số phân loại.

Theo thông tin do công ty cung cấp thì mặt hàng gồm một số thành phần như: sữa bột nguyên kem, curcumin, chiết xuất đương quy, betaglucan,..., dạng viên có thể xem xét thuộc nhóm 19.01 hoặc 21.06 tùy theo công dụng, cách thức sử dụng, vai trò của các chất tạo nên tính chất đặc trưng của sản phẩm:

- Nhóm 19.01 “Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chỉ tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

- Nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

2. Về thuế suất thuế xuất khẩu.

Trường hợp mặt hàng được phân loại thuộc chương 19 hoặc chương 21 nêu trên thì không chịu thuế suất thuế xuất khẩu.
 

Do thông tin của công ty chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể mã số hàng hóa, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn chi tiết về mã số, thuế suất thuế xuất khẩu, phí, lệ phí và các thủ tục khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Đầu tư Phát triển Quốc tế MixMilk biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

Vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk ( Công ty CP đầu tư phát triển Quốc tế MixMilk)
Số hiệu 3727/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk ( Công ty CP đầu tư phát triển Quốc tế MixMilk)
Vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk ( Công ty CP đầu tư phát triển Quốc tế MixMilk)