Vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan (Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h50 ngày 30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5539/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo

(Địa chỉ: Số 14 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/2019/CV-TBCC ngày 12/08/2019 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo nêu vướng mắc về nội dung tại điểm 1 công văn số 2190/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung hướng dẫn nêu tại điểm 1 công văn số 2190/TCHQ-TXNK "hàng hóa có thuế suất nhập khẩu là 0% hoặc không có thuế” được hiểu là hàng hóa không chịu các loại thuế ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thuế suất 0% theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.

Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên, trường hợp tờ khai của Công ty Bánh kẹo Thiên Bảo được hệ thống chỉ dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá và hàng hóa nhập khẩu sử dụng C/O được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0% thì thuộc đối tượng kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lưu Mạnh Tưởng

 

Vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan (Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo)
Số hiệu 5539/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan (Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo)
Vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan (Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên Bảo)