Vướng mắc trong quy định đưa hàng về bảo quản (HQ các tỉnh, thành phố; Một số doanh nghiệp)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 24/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7513/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc trong quy định đưa hàng về bảo quản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

                   - Công ty cổ phần thương mại Ngân Hà

                                     (Số 20/15, Bùi Ngọc Dương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội;

                               - Công ty cổ phần giao nhận vận tải Phương Lâm

                                         (Số 12/29/98, đường Đình Đông, Q. Lê Chân, Hải Phòng);

                   - Công ty TNHH TM vận tải XNK Tùng Anh

                      (Số 86A, Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng);

  - Công ty TNHH XNK Đất Lành

                           (Số 60+62, Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của các Công ty nêu trên về vướng mắc liên quan đến thời gian vận chuyển và thời hạn thông báo đưa hàng về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời gian dự kiến vận chuyển hàng hóa về địa điểm bảo quản:

a) Về thời điểm xác định hàng hóa được đưa về bảo quản, thời điểm xác định doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan hoặc doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi xác nhận trên hệ thống (nếu doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan).

b) Về thời gian vận chuyển hàng hóa đưa về bảo quản:

Thời gian vận chuyển quy định tại STT 18.11 và 18.12 mục 16 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT- BTC) là thời gian dự kiến vận chuyển hàng hóa về địa điểm bảo quản. Trường hợp thời gian vận chuyển có thay đổi so với thời gian dự kiến đã đăng ký, người khai hải quan thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để theo dõi, giám sát việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm bảo quản.

2. Về thông báo khi hàng hóa vận chuyển đến đích:

Nhằm đảm bảo công tác giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, tại điểm c khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) đã quy định: ngay sau khi hàng hóa được đưa về địa điểm kiểm tra hoặc địa điểm bảo quản, người khai hải quan phải thông báo cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống về việc hàng hóa đã đến đích. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống đang được xây dựng, do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tự 38/2015/TT-BTC để thông báo cho cơ quan hải quan bằng vạn bản (như hướng dẫn tại công văn 3899/TCHQ-GSQL ngày   04/7/2018 của Tổng cục Hải quan) hoặc khai bổ sung thông tin hàng đã được vận chuyển đến đích tại ô ghi chú trên tờ khai hải quan điện tử và gửi đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống.

Tổng cục Hải quan có kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

 

Vướng mắc trong quy định đưa hàng về bảo quản (HQ các tỉnh, thành phố; Một số doanh nghiệp)
Số hiệu 7513/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 20/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc trong quy định đưa hàng về bảo quản (HQ các tỉnh, thành phố; Một số doanh nghiệp)
Vướng mắc trong quy định đưa hàng về bảo quản (HQ các tỉnh, thành phố; Một số doanh nghiệp)