Vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h20 ngày 12/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 10296/BTC-CST

V/v Vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

                  Kính gửi: Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 4 nhá máy Nhôm Việt Pháp - CN8 - Khu công nghiệp Vừa và Nhỏ - Từ Liêm - TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/CV-VAA ngày 30/7/2019 của Hội những nhà sản xuất nhôm định hình Việt Nam kiến nghị về việc vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04.

- Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có khung thuế xuất khẩu từ 5- 40%

- Theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có thuế suất thuể xuất khẩu là 5%, bằng mức sàn cua khung thuế xuất khẩu tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không thể điều chỉnh giảm xuống 0% như đề xuất, kiến nghị của Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam. Mức thuế suất trên đã góp phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản ở dạng thô, đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước, khuyến khích đầu tư, chế biến sâu trong nước nâng cao giá trị tài nguyên xuất khẩu. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội được biết và thực hiệnt./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- TCHQ, Vụ PC;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam)
Số hiệu 10296/BTC-CST Ngày văn bản 03/09/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam)
Vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam)