Vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh (Công ty TNHH Shiseido Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 07/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7278/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam

(Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/2017/ADM-OUT ngày 06/9/2017 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 2473/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2017 hướng dẫn cơ quan hải quan tiếp nhận C/O khi doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho hàng hóa nhập khẩu mà tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu. Đối với trường hợp hàng hóa được phân luồng xanh, doanh nghiệp có thể nộp C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh (Công ty TNHH Shiseido Việt Nam)
Số hiệu 7278/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 07/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh (Công ty TNHH Shiseido Việt Nam)
Vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh (Công ty TNHH Shiseido Việt Nam)