Vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính (Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 24/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6097/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease

(Tầng 28, Cao ốc Saigon Trade Centre37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số PLA01082019 ngày 01/8/2019 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease (sau đây viết tắt là công ty) vướng mắc về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, mã loại hình, trị giá hải quan trong trường hợp kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính, Công ty đưa hàng hóa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất thì phải thực hiện thủ tục hải quan, khai báo thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuât khâu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường họp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đối chiếu các quy định nêu trên thì trường hợp hàng hóa của Công ty khi thay đổi về đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng của hàng hóa thì Công ty phải khai trên tờ khai mới; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới; trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyến tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của
pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Vướng mắc về mã loại hình:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hàng hóa được ân hạn thuế hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt sau đó thay đổi đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, hoặc không được ân hạn thì công ty sử dụng mã loại hình A42 (chuyển tiêu thụ nội địa khác) theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

3. Vướng mắc về trị giá hải quan:

Việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa trong trường hợp của Công ty nêu, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC (có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/10/2019). Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 thì:

- Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để bán, trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa;

- Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích nhưng không bán, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lưu Mạnh Tưởng

 

Vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính (Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease)
Số hiệu 6097/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/09/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính (Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease)
Vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính (Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease)