Xác định mã HS (Công ty TNHH Văn Minh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 23/05/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4266/TCHQ-TXNK

V/v Xác định mã HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Văn Minh

(Số 55 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 125/VM-XNK ngày 26/4/2016 của Công ty TNHH Văn Minh kiến nghị về việc phân loại hàng hóa tại Thông báo kết quả phân tích số 664/TB-CNHP ngày 22/3/2016 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng ethanol:

- Theo chú giải pháp lý 2 Chương 29: Chương này không bao gồm: ... (b) Cồn êtylic (nhóm 22.07 hoặc 22.08); ...

- Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 29.05: Nhóm này không bao gồm. etanol (athyl alcohol), tinh khiết hay không tinh khiết

- Tại Thông báo kết quả phãn tích số 664/TB-CNHP ngày 22/3/2016, Công văn số 332/CNHP-NV ngày 11/5/2016, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng xác định mẫu hàng là ethanol có nồng độ lớn hon 99,7% là cồn không biến tính. Do đó, mặt hàng bị loại trừ khỏi Chương 29 theo chú giải nêu trên và thuộc nhóm 22.07, mã số 2207.10.00.

2. Mặt hàng N-heptane.

- Theo chú giải pháp lý 1 Chương 29: Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ riêng biệt, đã được xác định riêng về mặt hóa học, có hoặc không chứa tạp chất;

(b) Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đổng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27); ...

- Tại Thông báo kết quả phân tích số 664/TB-CNHP ngày 22/3/2016, Công văn số 332/CNHP-NV ngày 11/5/2016, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng xác định mẫu hàng là hỗn hợp dung môi hydrocacbon (có thành phần Heptane: 85,65%; Methylhexane: 6,57%; Dimethylcyclopentane: 3,17%; Methylcyclohexane: 4,26%), thuộc phân đoạn dầu nhẹ, dạng lỏng. Do đó, mặt hàng bị loại trừ khỏi Chương 29 theo chú giải nêu trên và thuộc nhóm 27.10 mã số 2710.12.60.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Văn Minh biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Mạc Linh

 

Xác định mã HS (Công ty TNHH Văn Minh)
Số hiệu 4266/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xác định mã HS (Công ty TNHH Văn Minh)
Xác định mã HS (Công ty TNHH Văn Minh)