Xác định trước mặt hàng "Disponer 904S" (Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Giang)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 13/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3529/TCHQ-TXNK

V/v Xác định trước mặt hàng "Disponer 904S"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Giang

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số NG/XNK/2020/032 ngày 23/12/2020 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Giang cho mặt hàng có tên thương mại “Disponer 904S”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngàỳ 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ nội dung chú giải 4 của Chương 32: “Nhóm 32.08 kể cả các dung dịch (trừ colodion) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch ”

Theo tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ xác định trước, mặt hàng có thành phần là dung dịch Polycarboxylic với polysiloxan đã biến đối về mặt hóa học, hàm lượng chất không bay hơi 49-51%.

Theo công văn số NG/XNK/2021/003 ngày 27/4/2021 của Công ty bổ sung kết quả giám định thành phần có trong sản phẩm thì hàm lượng chất không bay hơi là 57,7%.

Do thông tin về hàm lượng chất không bay hơi có trong sản phẩm tại các công văn của Công ty là không thống nhất nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở xác định mã số chính xác cho mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Giang được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- PCT Đào Thu Hương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Xác định trước mặt hàng "Disponer 904S" (Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Giang)
Số hiệu 3529/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xác định trước mặt hàng "Disponer 904S" (Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Giang)
Xác định trước mặt hàng "Disponer 904S" (Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Giang)