Xin mở tờ khai giấy (Công ty TNHH 4P)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 02/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6420/TCHQ-TXNK

V/v Xin mở tờ khai giấy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH 4P

(Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33-17/CV-4P ngày 27/9/2017 của Công ty TNHH 4P về việc xin mở tờ khai giấy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 28 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định: "Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định, ẩn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế theo quy định tại Điều này là ngày cơ quan Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

-  Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiên chậm nộp, tiền phạt:

"2. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã đến hạn nộp phải thanh toán theo thứ tự quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế được sửa đối, bo sung tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, trong đó:

a) Tiền thuế nợ, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế là khoản nợ quá hạn quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

b) Tiền thuế nợ, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế là khoản nợ quá hạn chưa quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

3. Kho bạc Nhà nước, cơ quan hải quan phối hợp trao đổi thông tin về thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đế xác định thứ tự và thu theo đúng thứ tự quy định, cụ thể như sau:

a) Cơ quan hải quan theo dõi tình hình nợ thuế của người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế nộp theo ðúng thứ tự, xây dựng Hệ thống tra cứu dữ liệu để người nộp thuế tự tra cứu và chấp hành nộp thuế theo ðúng thứ tự quy định;

... Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;"

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH 4P thì số nợ thuế 11.093.197.772 đồng của Quyết định ấn định số 3193/QÐ-HQHP ngày 21/8/2017 chưa quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế nên chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, để được thông quan các lô hàng tiếp theo, Công ty phải nộp ðủ số tiền thuế nêu trên và tiền chậm nộp phát sinh.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH 4P được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Xin mở tờ khai giấy (Công ty TNHH 4P)
Số hiệu 6420/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/09/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xin mở tờ khai giấy (Công ty TNHH 4P)
Xin mở tờ khai giấy (Công ty TNHH 4P)