Xử lý thuế GTGT (Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 15/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6041/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt

(Thôn 6, xã Diễn Ký, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Trả lời nhận được công văn số 07/2020/APV ngày 7/8/2020 của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc xử lý tiền thuế nộp thừa.

Căn cứ khoản 3 Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: “Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu có ghi rõ kết quả kiểm hoá trong đó có ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu nào: nộp 01 bản chính, hồ sơ hải quan của lô hàng xuất khẩu: xuất trình bản chính để đối chiếu (áp dụng đối với trường hợp nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá khác nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa); các giấy tờ khác chứng minh hàng thực xuất theo hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư này: nộp 01 bản chụp; ”

Đối chiếu với quy định nêu trên và thực tế hồ sơ kèm theo thì tại hồ sơ xuất khẩu không có xác nhận tại tờ khai hàng hóa xuất khẩu của đơn vị hải quan làm thủ tục xuất khẩu về việc hàng hoá xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu nào. Đồng thời, văn bản số 314/HQV-TH ngày 07/07/2020 của Chi cục Hải quan Vinh xác nhận thông tin về hồ sơ hàng hóa nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu cách đây 6 năm không đủ căn cứ pháp lý để khẳng định hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa đã nhập khẩu. Do vậy, không đủ căn cứ pháp lý để xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kom Tum;

- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

 

Xử lý thuế GTGT (Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt)
Số hiệu 6041/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xử lý thuế GTGT (Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt)
Xử lý thuế GTGT (Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt)