Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK (Công ty TNHH Cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 23/01/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 370/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long

(Khu phố Mỹ Hiệp, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-2018/HTVAT ngày 5/01/2018 của Công ty TNHH cốt Khuôn Giày Đồ Hỏa Long đề nghị hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu tái xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì "Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp lụật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó".

1. Đối với tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/7/2016

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: "Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thi được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan."

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế, thì:

"...4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn".

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài từ ngày 01/7/2016 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ

Căn cứ Điều 3 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, thì Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH cốt Khuôn Giày Đồ Hỏa Long được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK (Công ty TNHH Cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long)
Số hiệu 370/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK (Công ty TNHH Cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long)
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK (Công ty TNHH Cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long)