Xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 (Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 10/09/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4352/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

(458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 666/2021/CV-VINMEC ngày 23/8/2021 của Công ty cổ phàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec xin miễn thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu thuốc điều trị Covid-19 để tài trợ cho Bộ Y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua từ nước ngoài, nhập khẩu về để tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại điểm 3 công văn 4769/VPCP-KTTH ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ xử lý chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hoặc đã nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Do đó, kiến nghị của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại công văn số 666/2021/CV-VINMEC nêu trên sẽ được giải quyết khi Chính phủ ban hành Nghị quyết.

2. Về việc hỗ trợ các quy trình, thủ tục để đẩy nhanh việc nhập khẩu hàng hóa

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3794/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2021 chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, văc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,... để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn làm thủ tục thông quan nhanh chóng các lô hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 (Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)
Số hiệu 4352/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 (Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)
Xử lý thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 (Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)