Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty TNHH Getech Việt Nam; Công ty TNHH Jinsung IND Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 12/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6010/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: - Công ty TNHH Getech Việt Nam

(Tầng 7 tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

- Công ty TNHH Jinsung IND Vina

(Tầng 2 Tháp A tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 26092018/GETECH ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Getech Việt Nam, công văn số 2609/18/JS-HQVP ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Jinsung IND Vina (gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ, thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, theo đó: Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu: 01 bản chụp hợp đồng bán hàng vào khu phi thuế quan theo kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong đó, quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khấu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì: Hàng hóa xuất khấu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì: Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Getech Việt Nam, Công ty TNHH Jinsung IND Vina khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho: doanh nghiệp chế xuất được vận chuyển thẳng vào doanh nghiệp chế xuất thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khấu.

3. Về thuế GTGT

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, trường hợp Công ty là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thì hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp nội địa, khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng cho DNCX thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế GTGT 0% và được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính. Việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Getech Việt Nam, Công ty TNHH Jinsung IND Yina biết, thực hiện

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Thuế;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục GSQL về hải quan;

;- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lưu Mạnh Tưởng

 

Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty TNHH Getech Việt Nam; Công ty TNHH Jinsung IND Vina)
Số hiệu 6010/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 12/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty TNHH Getech Việt Nam; Công ty TNHH Jinsung IND Vina)
Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Công ty TNHH Getech Việt Nam; Công ty TNHH Jinsung IND Vina)