© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 11/03/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2380/TCHQ-GSQL

V/v Sử dụng danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu từ CFS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp dệt may, da giày liên quan đến việc nộp Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất nộp cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Thông tư 128/2013/TT-BTC khi nộp hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế, doanh nghiệp, vì chứng từ này do người vận tải/chủ CFS lập, chủ hàng/người khai hải quan không thể có được. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất (theo mẫu số 47/BKCCK-KNQ/CFS/2013 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư số 128/2013/TT-BTC) có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính là chứng từ do người vận tải/chủ CFS lập, được Hải quan quản lý CFS xác nhận khi đưa hàng ra CFS và Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận khi đưa hàng vào khu vực giám sát hải quan. Do vậy, để có cơ sở chứng minh hàng hóa đã xuất khẩu, khi làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế, chủ hàng/người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ, trong đó có Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất: 01 bản chụp do người vận tải/chủ CFS xác nhận, ký tên, đóng dấu.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có quản lý CFS hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh CFS thực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh